jack8788536

  • (UID: 133376)
昵称: Lancelot-Albion
性别:
来自: 江苏-镇江
生日: 1990-10-18
QQ: QQ285735319
MSN:

  • 注册日期: 2009-12-30
  • 上次访问: 2017-5-15 21:22
  • 最后发表: 2012-8-27 02:25
  • 发帖数级别: 圣诞波利 Rank: 6Rank: 6
  • 阅读权限: 40
  • 帖子: 513 篇(占全部帖子的 0%)
  • 平均每日发帖: 0.14 篇
  • 精华: 0 篇

在线时间: 总计在线 1121 小时, 本月在线 0 小时 Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23 (升级剩余时间 19 小时)


经验值: 2180 石, 威信度: 0 星, 金钱数: 1019 贯, 魅力值: 823 点, 灵石: 4 颗, 神金: 6 个, 仙玉: 28 块


买家信用评价: 0 卖家信用评价: 0